Politica de privacidade

AVISO LEGAL:

De conformidade coa Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais e ao Regulamento Xeral de Protección de Datos, CLUB TRIATLÓN CORUÑA, co CIF G15246259unicamente rexistra aqueles datos persoais que fosen libremente facilitados polo usuario, incorporándoos á súa base de datos coa finalidade de contestar á consulta e/ou prestar o servizo solicitado polo propio usuario. Calquera usuario, ao obxecto de poder asociarse ou federarse, inscribirse nos eventos, carreiras, competicions, realizar pedidos de bens ou servizos ou solicitar un traballo ou orzamento, pode optar por rexistrarse e proporcionarnos os seus datos persoais. No suposto que un usuario introduza os seus datos persoais, estes unicamente serán tratados para o fin para o que fosen proporcionados, de acordo coas esixencias da lexislación española sobre Protección de Datos vixente en cada momento. En calquera momento, o usuario poderá exercitar os seus dereitos (Acceso, Rectificación, Supresión / dereito ao esquecemento, Limitación do tratamento, Portabilidade de datos, e Oposición) enviando unha solicitude escrita e asinada, na que se inclúa o seu nome, apelidos e copia de D. N.I., coas instrucións precisas para ese efecto. Neste caso, CLUB TRIATLÓN CORUÑA tomará todas aquelas medidas que sexan necesarias para asegurar que esta solicitude sexa tramitada inmediatamente. Se vostede ten dúbidas sobre algunha destas condicións ou ben quere exercitar os seus dereitos, pode poñerse en contacto connosco na nosa dirección postal. Os seus datos en ningún caso serán cedidos a terceiros sen o seu consentimento previo. O prazo de conservación dos seus datos nos nosos tratamentos será ata que finalice a nosa relación contractual ou exercite os seus dereitos, excepto no caso de conservación por obriga legal.

Información Básica e Relevante sobre Protección de Datos Persoais concernente ao Responsable de Tratamento:

–             SISTEMA DE TRATAMENTO:                  Automatizado

–             RESPONSABLE:                                             CLUB TRIATLÓN CORUÑA

                                                                                          CIF G15246259

                                                                                         c/ Alcalde Lens nº 6, 3ºD. 15010 A Coruña

–             CONTACTO:                                                admin@clubtriatloncoruna.org

–             FINALIDADE:                                              Xestión de datos dos usuarios que cumprimentan o formulario de contacto para contestar á súa consulta e/ou suscripción a boletíns ou newsletters; realización de xestións administrativas, orzamentos, comunicacións comerciais e informativas, federación do usuario; inscripción a eventos, carreiras, campionatos, talleres, cursos; conservación dos datos durante a relación mercantil e mentres que o usuario ou subscritor non exerzan o dereito de Supresión ou Cancelación, salvo obriga legal.

–            LEXITIMACIÓN:                                         Base xurídica do Tratamento:

• Execución dun precontrato

• Consentimento do interesado

• Interese lexítimo por parte do interesado mediante comunicación gratuíta, achegando copia de DNI ou identificación persoal

• Obrigación de facilitar os datos que se tratan ao propio interesado a petición deste

– DESTINATARIOS:                                                   Non se cederán os datos sen consentimento previo do interesado. Non se prevén cesións ou transferencias a terceiros países. Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal. Sen destinatarios de cesión. Garantías aplicables:  copias de seguridade nos dispositivos informáticos, medidas de seguridade en arquivos físicos, compromiso total do Responsable e do seu persoal con acceso a datos

– DEREITOS:                                                                 Ten dereito a:  solicitar o acceso aos datos persoais; solicitar a súa rectificación; solicitar a limitación do seu tratamento; solicitar a súa supresión; opoñerse ao tratamento; portabilidad dos datos; dereito ao esquecemento; dereito a retirar o consentimento prestado; dereito a reclamar ante a AGPD. Poderá exercer estes dereitos solicitándoo por escrito mediante comunicación ao Responsable de Tratamento de forma gratuíta achegando copia de DNI ou identificación persoal. O Responsable de Tratamento adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

– PROCEDENCIA: O propio interesado: información fornecida polo propio interesado e que se adecúa ao servizo solicitado por el.

Comentarios pechados.